نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش آيه نور یگانه فراز تبریز

74 در 41 سانتی‌متر - 33 رنگ

500 در 278 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 378,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 21 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

98 در 74 سانتی‌متر - 48 رنگ

660 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كعبه یگانه فراز تبریز

89 در 61 سانتی‌متر - 36 رنگ

600 در 412 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 432,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

67 در 45 سانتی‌متر - 42 رنگ

450 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 356,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه گلدار 1 یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 22 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 389,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 29 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 387,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد پوستي یگانه فراز تبریز

64 در 45 سانتی‌متر - 44 رنگ

430 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 356,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله یگانه فراز تبریز

104 در 60 سانتی‌متر - 26 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 461,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

80 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

534 در 284 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه چهار سو یگانه فراز تبریز

85 در 45 سانتی‌متر - 60 رنگ

570 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله یگانه فراز تبریز

89 در 43 سانتی‌متر - 31 رنگ

600 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو تيكه یگانه فراز تبریز

92 در 32 سانتی‌متر - 48 رنگ

620 در 215 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 428,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ گيلاس یگانه فراز تبریز

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه و جنگل یگانه فراز تبریز

74 در 50 سانتی‌متر - 60 رنگ

500 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت یگانه فراز تبریز

79 در 58 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 391 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاییزان یگانه فراز تبریز

119 در 60 سانتی‌متر - 98 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درياچه یگانه فراز تبریز

92 در 68 سانتی‌متر - 102 رنگ

621 در 456 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 452,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه بهاري یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه كوهي یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 97 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار یگانه فراز تبریز

89 در 62 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 416 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 456,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران بزرگ یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه چوبي یگانه فراز تبریز

74 در 46 سانتی‌متر - 35 رنگ

500 در 306 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي بهاري یگانه فراز تبریز

52 در 37 سانتی‌متر - 61 رنگ

350 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان