نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

107 در 73 سانتی‌متر - 130 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملكه چيتاها یگانه فراز تبریز

64 در 79 سانتی‌متر - 87 رنگ

430 در 532 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح شاعر جوان بزرگ یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 135 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز کوچک یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 123 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چين یگانه فراز تبریز

66 در 79 سانتی‌متر - 125 رنگ

440 در 530 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز 2 یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو سيب چين یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميز پاسور یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 535,000 تومان
نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حياط همسايه يگانه فراز تبريز

124 در 83 سانتی‌متر - 131 رنگ

830 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شام آخر یگانه فراز تبریز

115 در 74 سانتی‌متر - 20 رنگ

770 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس دخترک یگانه فراز تبریز

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش گوديوا یگانه فراز تبریز

74 در 60 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش مهر مادر یگانه فراز تبریز

82 در 54 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش شاهزاده یگانه فراز تبریز

97 در 69 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 415,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تنديس روح یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

45 در 89 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

52 در 69 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

89 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل ياسمن یگانه فراز تبریز

45 در 58 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 300,000 تومان