نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

48 در 69 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و تار یگانه فراز تبریز

80 در 54 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 397 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل اركيده یگانه فراز تبریز

46 در 58 سانتی‌متر - 63 رنگ

310 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رنگي یگانه فراز تبریز

74 در 53 سانتی‌متر - 73 رنگ

500 در 355 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شقايق یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 84 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالي یگانه فراز تبریز

48 در 63 سانتی‌متر - 66 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

52 در 73 سانتی‌متر - 67 رنگ

350 در 488 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

52 در 43 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داوودی رنگی یگانه فراز تبریز

67 در 51 سانتی‌متر - 90 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 345,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و انگور یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوه یگانه فراز تبریز

53 در 74 سانتی‌متر - 95 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شيشه اي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز قرمز یگانه فراز تبریز

45 در 67 سانتی‌متر - 27 رنگ

300 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي رو ميزي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 70 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفيد زيبا یگانه فراز تبریز

51 در 70 سانتی‌متر - 85 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 345,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل یگانه فراز تبریز

76 در 54 سانتی‌متر - 92 رنگ

510 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 68 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي زيبا یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 101 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 375,000 تومان