نخ و نقشه تابلوفرش طرح‌های با ابریشم زیاد

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بزم خسرو پرويز

156 در 104 سانتی‌متر - 105 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی

156 در 113 سانتی‌متر - 160 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,225,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گردش در قصر

89 در 64 سانتی‌متر - 148 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی پاپ

191 در 128 سانتی‌متر - 152 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پیانوزن

209 در 153 سانتی‌متر - 189 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری روز گردش

72 در 89 سانتی‌متر - 149 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بدرقه

159 در 102 سانتی‌متر - 167 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری رقص پریا

156 در 93 سانتی‌متر - 178 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پایکوبی

107 در 73 سانتی‌متر - 148 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ملک سلیمان

149 در 99 سانتی‌متر - 107 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 1,135,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پاسورباز کوچک

104 در 73 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میز پاسور

104 در 73 سانتی‌متر - 150 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری شانزه لیزه

104 در 74 سانتی‌متر - 157 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 698,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری کلاس موسیقی

104 در 70 سانتی‌متر - 136 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 692,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پاییزان

119 در 60 سانتی‌متر - 105 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری جنگل

89 در 52 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 492,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پس از باران بزرگ

79 در 54 سانتی‌متر - 118 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 482,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری منظره توماس

67 در 42 سانتی‌متر - 79 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پیچ و خم کوچه باغ

104 در 49 سانتی‌متر - 95 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری باغ گردو شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 31 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

104 در 49 سانتی‌متر - 99 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری جوكنار

89 در 45 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری غروب

104 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گذرگاه ويلا شامل نخ مرينوس , نقشه , پود ضخيم , پود نازك و چله با تعداد ابريشم 27 رنگ مورد استفاده در كار عرضه مي شود.

82 در 48 سانتی‌متر - 71 رنگ

550 در 320 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری زندگي كنار

85 در 55 سانتی‌متر - 100 رنگ

570 در 370 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 471,000 تومان