نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

نخ و نقشه تابلو فرش دو ببر یگانه فراز تبریز

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب عرب یگانه فراز تبریز

62 در 81 سانتی‌متر - 90 رنگ

445 در 578 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

42 در 57 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 405 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

72 در 52 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 645,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب در چمن زار یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 85 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بچه گربه یگانه فراز تبریز

84 در 63 سانتی‌متر - 41 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرقاول یگانه فراز تبریز

73 در 47 سانتی‌متر - 94 رنگ

520 در 337 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 635,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب يگانه فراز تبريز

59 در 76 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 705,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آهوي رود نيل یگانه فراز تبریز

59 در 80 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس یگانه فراز تبریز

49 در 60 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كره اسب یگانه فراز تبریز

69 در 48 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 599,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرقاول ۲ یگانه فراز تبریز

71 در 49 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 635,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گربه هاي خانگي یگانه فراز تبریز

77 در 53 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 380 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 670,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مشكي یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب در بيشه زار یگانه فراز تبریز

65 در 84 سانتی‌متر - 59 رنگ

465 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آواز خوان یگانه فراز تبریز

35 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

250 در 350 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سفيد یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قناري یگانه فراز تبریز

77 در 56 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 705,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه اسب یگانه فراز تبریز

84 در 63 سانتی‌متر - 85 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پلنگ یگانه فراز تبریز

70 در 38 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

70 در 53 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز

42 در 56 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تك تاز یگانه فراز تبریز

56 در 84 سانتی‌متر - 43 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 745,000 تومان