نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

نخ و نقشه تبریز-سه اسب

126 در 77 سانتی‌متر - 119 رنگ

900 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
جدید
(5 رای)
قیمت: 5,740,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 3,550,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,730,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسبهای کوهستان یگانه فراز تبریز

84 در 48 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,990,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 71 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,730,000 تومان

72 در 52 سانتی‌متر - 54 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(9 رای)
قیمت: 2,830,000 تومان
خرید و قیمت نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل-یگانه فراز

41 در 55 سانتی‌متر - 69 رنگ

290 در 390 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,050,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش رخ ببر یگانه فراز تبریز

40 در 53 سانتی‌متر - 32 رنگ

285 در 380 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,980,000 تومان

73 در 47 سانتی‌متر - 94 رنگ

520 در 337 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,790,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 3,100,000 تومان

59 در 80 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 3,260,000 تومان

49 در 60 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,380,000 تومان

69 در 48 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,630,000 تومان

71 در 49 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,790,000 تومان

77 در 53 سانتی‌متر - 87 رنگ

550 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,930,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,770,000 تومان

65 در 84 سانتی‌متر - 59 رنگ

465 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 3,550,000 تومان

35 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

250 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,600,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,770,000 تومان

77 در 56 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 3,100,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 85 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 3,550,000 تومان

70 در 38 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,270,000 تومان

70 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 2,810,000 تومان

42 در 56 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,110,000 تومان