نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

84 در 63 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

35 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش اسبهای کوهستان یگانه فراز تبریز

84 در 48 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,780,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش لانه قناري یگانه فراز تبریز

35 در 53 سانتی‌متر - 71 رنگ

250 در 378 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان

72 در 52 سانتی‌متر - 54 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(9 رای)
قیمت: 1,690,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 85 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,660,000 تومان

40 در 53 سانتی‌متر - 32 رنگ

285 در 380 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,180,000 تومان

73 در 47 سانتی‌متر - 94 رنگ

520 در 337 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,670,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 41 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,850,000 تومان

59 در 80 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 1,950,000 تومان

49 در 60 سانتی‌متر - 86 رنگ

350 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,420,000 تومان

69 در 48 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,570,000 تومان

71 در 49 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,670,000 تومان

77 در 53 سانتی‌متر - 87 رنگ

550 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,750,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,660,000 تومان

65 در 84 سانتی‌متر - 59 رنگ

465 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

35 در 49 سانتی‌متر - 29 رنگ

250 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 960,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,660,000 تومان

77 در 56 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,850,000 تومان

84 در 63 سانتی‌متر - 85 رنگ

600 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

70 در 38 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 1,350,000 تومان

70 در 53 سانتی‌متر - 67 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(9 رای)
قیمت: 1,680,000 تومان

42 در 56 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(9 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 43 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(9 رای)
قیمت: 2,020,000 تومان