نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آثار نقاشان ایرانی

خرید و قیمت نخ و نقشه فرش تمام ابریشم-یگانه فراز تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,800,000 تومان
نخ و نقشه فرش تمام ابریشم - خرید آنلاین و پرداخت درب منزل-یگانه فراز تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سردرود تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,980,000 تومان
سفارش نخ و نقشه فرش دستباف نفیس-یگانه فراز تبریز

97 در 149 سانتی‌متر - 46 رنگ

690 در 1062 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 5,340,000 تومان
نقشه شکارگاه تبریز

172 در 130 سانتی‌متر - 95 رنگ

1227 در 930 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 8,920,000 تومان

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 5,110,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 76 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,120,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 2,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار فرش فروشان-ارسال رایگان

64 در 83 سانتی‌متر - 83 رنگ

460 در 590 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,270,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پادشاهان-ارسال رایگان

109 در 175 سانتی‌متر - 105 رنگ

780 در 1250 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(10 رای)
قیمت: 6,830,000 تومان

56 در 77 سانتی‌متر - 73 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,970,000 تومان

87 در 61 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 2,270,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر قاجار -یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 95 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,770,000 تومان

57 در 78 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,990,000 تومان

50 در 66 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 1,670,000 تومان

63 در 45 سانتی‌متر - 76 رنگ

450 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت-یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 87 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,770,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز بزرگ

239 در 181 سانتی‌متر - 111 رنگ

1710 در 1295 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 15,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه

84 در 126 سانتی‌متر - 28 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 3,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا 2

48 در 70 سانتی‌متر - 103 رنگ

340 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 1,690,000 تومان
نخ و نقشه فرش مهر زمین_شرکت فرش تبریز

146 در 206 سانتی‌متر - 48 رنگ

1040 در 1470 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 10,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر قاجار,ارسال رایگان

49 در 70 سانتی‌متر - 84 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 1,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه 2

112 در 193 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1380 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 8,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا 3

70 در 49 سانتی‌متر - 83 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 1,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چنگ زن

49 در 70 سانتی‌متر - 84 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 1,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سلاطین یگانه فراز

210 در 161 سانتی‌متر - 69 رنگ

1500 در 1150 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 13,460,000 تومان