نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آثار نقاشان ایرانی

نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش سی و سه پل

98 در 59 سانتی‌متر - 85 رنگ

700 در 420 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,150,000 تومان
طرح و نقشه فال حافظ-یگانه فراز

105 در 154 سانتی‌متر - 155 رنگ

750 در 1100 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 9,950,000 تومان
طرح و نقشه گل و بوته شاهی-یگانه فراز

84 در 126 سانتی‌متر - 21 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 6,520,000 تومان
نقشه تابلو فرش آرمگاه حافظ-یگانه فراز

44 در 72 سانتی‌متر - 49 رنگ

311 در 517 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 2,800,000 تومان
نقشه تابلو فرش مقبره کوروش بزرگ-یگانه فراز

70 در 53 سانتی‌متر - 30 رنگ

500 در 380 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,120,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 14 رنگ

350 در 497 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 3,040,000 تومان

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(10 رای)
قیمت: 8,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار فرش فروشان-ارسال رایگان

64 در 83 سانتی‌متر - 83 رنگ

460 در 590 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 3,890,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پادشاهان-ارسال رایگان

109 در 175 سانتی‌متر - 105 رنگ

780 در 1250 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 11,730,000 تومان

87 در 61 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 3,890,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز بزرگ

239 در 181 سانتی‌متر - 111 رنگ

1710 در 1295 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 26,580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه

84 در 126 سانتی‌متر - 28 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 6,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا 2

48 در 70 سانتی‌متر - 103 رنگ

340 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 2,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه 2

112 در 193 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1380 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 14,420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سلاطین یگانه فراز

210 در 161 سانتی‌متر - 69 رنگ

1500 در 1150 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 23,110,000 تومان
نخ و نقشه فرش گل و طبیعت نفیس-تبریز فرش

108 در 161 سانتی‌متر - 87 رنگ

770 در 1150 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 10,270,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل افشان-یگانه فراز

84 در 126 سانتی‌متر - 28 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 6,520,000 تومان
نخ و نقشه فرش گل زرین-یگانه فراز

118 در 173 سانتی‌متر - 45 رنگ

843 در 1233 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 13,770,000 تومان
نقشه شکارگاه تبریز

172 در 130 سانتی‌متر - 95 رنگ

1227 در 930 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 15,330,000 تومان
سفارش نخ و نقشه فرش دستباف نفیس-یگانه فراز تبریز

97 در 149 سانتی‌متر - 46 رنگ

690 در 1062 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 9,160,000 تومان
خرید و قیمت نخ و نقشه فرش تمام ابریشم-یگانه فراز تبریز

84 در 126 سانتی‌متر - 33 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 6,520,000 تومان
نقشه شکارگاه تابلو فرش-یگانه فراز تبریز

168 در 230 سانتی‌متر - 49 رنگ

1200 در 1640 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 26,430,000 تومان
نخ و نقشه لیلی و مجنون-یگانه فراز

203 در 308 سانتی‌متر - 68 رنگ

1450 در 2200 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 45,430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-شکارگاه

52 در 140 سانتی‌متر - 27 رنگ

370 در 1000 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 4,660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح تالار آینه

119 در 84 سانتی‌متر - 88 رنگ

850 در 600 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 6,120,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-پیرمرد قهوه چی

84 در 56 سانتی‌متر - 95 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,560,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 76 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان