نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آثار نقاشان ایرانی

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,115,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 870,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 870,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 845,000 تومان

70 در 103 سانتی‌متر - 136 رنگ

500 در 735 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

70 در 103 سانتی‌متر - 119 رنگ

500 در 738 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

56 در 77 سانتی‌متر - 73 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 805,000 تومان

87 در 61 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 930,000 تومان

28 در 41 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 295,000 تومان

57 در 78 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 815,000 تومان

50 در 66 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 685,000 تومان

63 در 45 سانتی‌متر - 76 رنگ

450 در 320 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 630,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 97 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 725,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 790,000 تومان

جدیدترین محصولات

98 در 50 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 358 گره - رج‌شمار 50

جدید
(4 رای)

95 در 53 سانتی‌متر - 21 رنگ

680 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
جدید
(4 رای)

91 در 56 سانتی‌متر - 110 رنگ

650 در 400 گره - رج‌شمار 50

جدید
(11 رای)

50 در 74 سانتی‌متر - 79 رنگ

360 در 530 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(10 رای)

49 در 69 سانتی‌متر - 95 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)