نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آثار نقاشان ایرانی

147 در 98 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 2,240,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 920,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(10 رای)
قیمت: 920,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 895,000 تومان

70 در 103 سانتی‌متر - 136 رنگ

500 در 735 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,165,000 تومان

70 در 103 سانتی‌متر - 119 رنگ

500 در 738 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,165,000 تومان

56 در 77 سانتی‌متر - 73 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 855,000 تومان

87 در 61 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 985,000 تومان

28 در 41 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 315,000 تومان

57 در 78 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 865,000 تومان

50 در 66 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 725,000 تومان

63 در 45 سانتی‌متر - 76 رنگ

450 در 320 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 670,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 97 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 770,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز بزرگ

239 در 181 سانتی‌متر - 111 رنگ

1710 در 1295 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 6,730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه

84 در 126 سانتی‌متر - 28 رنگ

600 در 900 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 1,640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا 2

48 در 70 سانتی‌متر - 103 رنگ

340 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(5 رای)
قیمت: 735,000 تومان
نخ و نقشه فرش مهر زمین_شرکت فرش تبریز

146 در 206 سانتی‌متر - 48 رنگ

1040 در 1470 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 4,650,000 تومان