نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح آرایشگاه

81 در 62 سانتی‌متر - 110 رنگ

580 در 444 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,380,000 تومان
طرح و نقشه دختر اسب سوار-یگانه فراز

98 در 66 سانتی‌متر - 111 رنگ

700 در 468 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 4,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

147 در 102 سانتی‌متر - 151 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 8,420,000 تومان

140 در 98 سانتی‌متر - 149 رنگ

1000 در 700 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 7,630,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 4,140,000 تومان

68 در 84 سانتی‌متر - 134 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 3,710,000 تومان

112 در 67 سانتی‌متر - 151 رنگ

800 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 4,320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر خواهری,ارسال رایگان

98 در 70 سانتی‌متر - 115 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 4,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل روستایی,ارسال رایگان

112 در 67 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 480 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 4,320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص اشرافی,ارسال رایگان

112 در 70 سانتی‌متر - 151 رنگ

800 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 4,320,000 تومان

124 در 95 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 6,570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلوت دو شاهزاده-ارسال رایگان

84 در 60 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 3,380,000 تومان

112 در 70 سانتی‌متر - 145 رنگ

800 در 500 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 4,320,000 تومان

56 در 81 سانتی‌متر - 78 رنگ

400 در 576 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 3,130,000 تومان

112 در 70 سانتی‌متر - 140 رنگ

800 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 4,520,000 تومان

98 در 47 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 3,190,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قصه گو-یگانه فراز

98 در 69 سانتی‌متر - 95 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 4,070,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 128 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 3,380,000 تومان

70 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر گلچین

84 در 64 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 3,510,000 تومان

119 در 84 سانتی‌متر - 127 رنگ

850 در 600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 5,580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهریه عروس یگانه فراز تبریز

147 در 98 سانتی‌متر - 145 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 8,280,000 تومان

101 در 70 سانتی‌متر - 127 رنگ

720 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 4,120,000 تومان

179 در 120 سانتی‌متر - 130 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 12,060,000 تومان