نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

147 در 102 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,210,000 تومان

140 در 98 سانتی‌متر - 161 رنگ

1000 در 700 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,000,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,085,000 تومان

68 در 84 سانتی‌متر - 134 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 970,000 تومان

63 در 84 سانتی‌متر - 111 رنگ

450 در 600 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 930,000 تومان

66 در 89 سانتی‌متر - 130 رنگ

470 در 635 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 995,000 تومان

146 در 95 سانتی‌متر - 138 رنگ

1040 در 680 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,030,000 تومان

147 در 106 سانتی‌متر - 136 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,300,000 تومان

124 در 95 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,720,000 تومان

147 در 105 سانتی‌متر - 165 رنگ

1050 در 750 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,260,000 تومان

112 در 70 سانتی‌متر - 145 رنگ

800 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 1,185,000 تومان

56 در 81 سانتی‌متر - 78 رنگ

400 در 576 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 820,000 تومان

60 در 84 سانتی‌متر - 112 رنگ

426 در 600 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 880,000 تومان

98 در 47 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 835,000 تومان

147 در 97 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 695 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,100,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 128 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 890,000 تومان

70 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 660,000 تومان

119 در 83 سانتی‌متر - 158 رنگ

850 در 590 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,440,000 تومان

119 در 84 سانتی‌متر - 127 رنگ

850 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,460,000 تومان

68 در 98 سانتی‌متر - 144 رنگ

485 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,050,000 تومان

101 در 70 سانتی‌متر - 127 رنگ

720 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 1,080,000 تومان

179 در 120 سانتی‌متر - 130 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 3,160,000 تومان

121 در 84 سانتی‌متر - 165 رنگ

866 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,490,000 تومان

119 در 81 سانتی‌متر - 132 رنگ

850 در 580 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,410,000 تومان