نخ و نقشه تابلوفرش آثار نقاشان خارجی

نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سورتمه سوار یگانه فراز تبریز

82 در 52 سانتی‌متر - 116 رنگ

550 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فلامينگوباز یگانه فراز تبریز

104 در 74 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  دختر سرخ پوست یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 92 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خواستگاري یگانه فراز تبریز

67 در 89 سانتی‌متر - 111 رنگ

450 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سايه مهرباني یگانه فراز تبریز

70 در 95 سانتی‌متر - 130 رنگ

470 در 635 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل رقص یگانه فراز تبریز

155 در 101 سانتی‌متر - 138 رنگ

1040 در 680 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميهماني یگانه فراز تبریز

156 در 113 سانتی‌متر - 157 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع یگانه فراز تبریز

132 در 101 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روميكا یگانه فراز تبریز

104 در 82 سانتی‌متر - 81 رنگ

700 در 550 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خرگوش فروش یگانه فراز تبریز

70 در 89 سانتی‌متر - 126 رنگ

470 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عاشقي یگانه فراز تبریز

60 در 86 سانتی‌متر - 78 رنگ

400 در 576 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر ونيز یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 97 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

104 در 50 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسيقي یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 695 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 132 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

74 در 48 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنا یگانه فراز تبریز

58 در 85 سانتی‌متر - 23 رنگ

388 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوسه عشق یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 70 رنگ

427 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گپ دوستانه یگانه فراز تبریز

72 در 104 سانتی‌متر - 144 رنگ

485 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز عروسي یگانه فراز تبریز

107 در 74 سانتی‌متر - 127 رنگ

720 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميهماني پاپ یگانه فراز تبریز

191 در 128 سانتی‌متر - 119 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جواهر فروش یگانه فراز تبریز

122 در 83 سانتی‌متر - 144 رنگ

818 در 557 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهيگير یگانه فراز تبریز

127 در 86 سانتی‌متر - 132 رنگ

850 در 580 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 750,000 تومان