نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

56 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,110,000 تومان

53 در 76 سانتی‌متر - 61 رنگ

381 در 541 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,090,000 تومان

55 در 79 سانتی‌متر - 101 رنگ

390 در 562 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,150,000 تومان

147 در 100 سانتی‌متر - 116 رنگ

1050 در 717 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 3,090,000 تومان

196 در 144 سانتی‌متر - 198 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 5,940,000 تومان

118 در 73 سانتی‌متر - 110 رنگ

845 در 520 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,790,000 تومان

98 در 68 سانتی‌متر - 145 رنگ

700 در 486 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,520,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,550,000 تومان

118 در 78 سانتی‌متر - 160 رنگ

840 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,930,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر یگانه فراز تبریز

98 در 64 سانتی‌متر - 92 رنگ

700 در 460 گره - رج‌شمار 50

جدید
(11 رای)
قیمت: 1,420,000 تومان

150 در 96 سانتی‌متر - 146 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 3,000,000 تومان

147 در 88 سانتی‌متر - 156 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,690,000 تومان

70 در 50 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,020,000 تومان

101 در 69 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,520,000 تومان

53 در 80 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,150,000 تومان

91 در 67 سانتی‌متر - 114 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز سایز کوچک-یگانه فراز

60 در 84 سانتی‌متر - 95 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,290,000 تومان

140 در 93 سانتی‌متر - 89 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,740,000 تومان

147 در 102 سانتی‌متر - 147 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 3,150,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 126 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی تزار-یگانه فراز

148 در 104 سانتی‌متر - 169 رنگ

1055 در 740 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 3,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گیتارزن-یگانه فراز

98 در 70 سانتی‌متر - 114 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,550,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,240,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,230,000 تومان