نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

56 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 780,000 تومان

53 در 76 سانتی‌متر - 61 رنگ

381 در 541 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 760,000 تومان

55 در 79 سانتی‌متر - 101 رنگ

390 در 562 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 805,000 تومان

147 در 100 سانتی‌متر - 116 رنگ

1050 در 717 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 2,160,000 تومان

196 در 144 سانتی‌متر - 198 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(11 رای)
قیمت: 4,150,000 تومان

118 در 73 سانتی‌متر - 110 رنگ

845 در 520 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,250,000 تومان

98 در 68 سانتی‌متر - 145 رنگ

700 در 486 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,060,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,085,000 تومان

118 در 78 سانتی‌متر - 160 رنگ

840 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,350,000 تومان

71 در 98 سانتی‌متر - 169 رنگ

510 در 700 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,070,000 تومان

150 در 96 سانتی‌متر - 146 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 2,100,000 تومان

147 در 88 سانتی‌متر - 156 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,880,000 تومان

70 در 50 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 710,000 تومان

101 در 69 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,060,000 تومان

53 در 80 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 800,000 تومان

91 در 67 سانتی‌متر - 114 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,000,000 تومان

60 در 74 سانتی‌متر - 87 رنگ

430 در 532 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 815,000 تومان

140 در 93 سانتی‌متر - 89 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,915,000 تومان

147 در 102 سانتی‌متر - 135 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 2,200,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 126 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,065,000 تومان

67 در 53 سانتی‌متر - 103 رنگ

480 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 715,000 تومان

62 در 74 سانتی‌متر - 125 رنگ

440 در 530 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 840,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 860,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 855,000 تومان