نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

98 در 68 سانتی‌متر - 128 رنگ

700 در 485 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,050,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(11 رای)
قیمت: 1,060,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 155 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,080,000 تومان

91 در 67 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(11 رای)
قیمت: 1,000,000 تومان

94 در 71 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,050,000 تومان

116 در 78 سانتی‌متر - 131 رنگ

830 در 560 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,335,000 تومان

98 در 66 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان

91 در 56 سانتی‌متر - 110 رنگ

650 در 400 گره - رج‌شمار 50

(11 رای)
قیمت: 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میهمانی در باغ

154 در 98 سانتی‌متر - 112 رنگ

1100 در 700 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 2,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلاس موسیقی سایز بزرگ

140 در 98 سانتی‌متر - 149 رنگ

1000 در 700 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 2,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز عروسی سایز بزرگ

143 در 96 سانتی‌متر - 148 رنگ

1020 در 685 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 1,950,000 تومان