نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری زندگی عشایر

طرح و نقشه شیر دوش-یگانه فراز

90 در 62 سانتی‌متر - 96 رنگ

640 در 440 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,930,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 3,020,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 3,500,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 2,900,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(10 رای)
قیمت: 2,710,000 تومان

70 در 48 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 3,000,000 تومان

84 در 53 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 375 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 3,480,000 تومان

84 در 55 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 3,500,000 تومان

50 در 74 سانتی‌متر - 81 رنگ

360 در 530 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی شمالی-ارسال رایگان

70 در 98 سانتی‌متر - 131 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت از چراگاه-ارسال رایگان

98 در 49 سانتی‌متر - 64 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 3,670,000 تومان
طرح و نقشه مهر بی پایان-یگانه فراز

84 در 56 سانتی‌متر - 81 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,650,000 تومان