نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری زندگی عشایر

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,340,000 تومان

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,550,000 تومان

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,290,000 تومان

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,200,000 تومان

70 در 48 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,330,000 تومان

84 در 53 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 375 گره - رج‌شمار 50

(10 رای)
قیمت: 1,540,000 تومان

84 در 55 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(10 رای)
قیمت: 1,550,000 تومان

50 در 74 سانتی‌متر - 81 رنگ

360 در 530 گره - رج‌شمار 50

آماده
(10 رای)
قیمت: 1,390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی عشایر-ارسال رایگان

70 در 98 سانتی‌متر - 131 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 2,010,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت از چراگاه-ارسال رایگان

98 در 49 سانتی‌متر - 64 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 1,630,000 تومان