نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری زندگی عشایر

نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پشم ريس یگانه فراز تبریز

59 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

49 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز

49 در 62 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز

70 در 48 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشاير یگانه فراز تبریز

84 در 53 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 375 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 720,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

84 در 55 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 725,000 تومان