نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

طرح و نقشه وان یکاد-یگانه فراز

70 در 48 سانتی‌متر - 23 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(5 رای)
قیمت: 2,860,000 تومان
طرح و نقشه وان یکاد-یگانه فراز

84 در 56 سانتی‌متر - 29 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان
طرح و نقشه صلوات-یگانه فراز

84 در 56 سانتی‌متر - 24 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان
نخ و نقشه کامپیوتری عصر عاشورا فرشچیان-یگانه فراز تبریز

95 در 143 سانتی‌متر - 42 رنگ

680 در 1020 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 8,100,000 تومان
طرح و نقشه وان یکاد-یگانه فراز

56 در 92 سانتی‌متر - 51 رنگ

400 در 660 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

98 در 70 سانتی‌متر - 31 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(15 رای)
قیمت: 4,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد _یگانه فراز تبریز

92 در 46 سانتی‌متر - 45 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 3,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 60 سانتی‌متر - 45 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان

94 در 70 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 4,150,000 تومان

78 در 53 سانتی‌متر - 32 رنگ

560 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

91 در 56 سانتی‌متر - 25 رنگ

650 در 400 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 3,560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آیت الکرسی_یگانه فراز تبریز

147 در 88 سانتی‌متر - 41 رنگ

1050 در 630 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(15 رای)
قیمت: 7,330,000 تومان

67 در 48 سانتی‌متر - 44 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,690,000 تومان

77 در 42 سانتی‌متر - 31 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,730,000 تومان

83 در 42 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,750,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 67 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 4,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

116 در 77 سانتی‌متر - 93 رنگ

830 در 550 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 5,610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

42 در 70 سانتی‌متر - 34 رنگ

300 در 500 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 2,670,000 تومان
طرح و نقشه تابلو فرش وان یکاد-یگانه فراز

78 در 59 سانتی‌متر - 25 رنگ

560 در 420 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح صاحب الزمان

70 در 98 سانتی‌متر - 59 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 4,310,000 تومان
طرح و نقشه وان یکاد و اسم الله-یگانه فراز

172 در 52 سانتی‌متر - 56 رنگ

1230 در 370 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 5,490,000 تومان
طرح و نقشه وان یکاد-یگانه فراز

35 در 92 سانتی‌متر - 43 رنگ

250 در 660 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 2,710,000 تومان

84 در 50 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

48 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,730,000 تومان