نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 50 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 655,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز

59 در 78 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

59 در 43 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 38 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

87 در 43 سانتی‌متر - 42 رنگ

618 در 304 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

88 در 42 سانتی‌متر - 98 رنگ

630 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 16 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد چرم یگانه فراز تبریز

94 در 70 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 860,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

87 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

620 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

530 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد عرضي یگانه فراز تبریز

87 در 35 سانتی‌متر - 21 رنگ

620 در 252 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 535,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

84 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

73 در 41 سانتی‌متر - 48 رنگ

520 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

72 در 38 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

94 در 43 سانتی‌متر - 64 رنگ

670 در 310 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهر عاشورا یگانه فراز تبریز

77 در 55 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

77 در 39 سانتی‌متر - 35 رنگ

550 در 280 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

56 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 705,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

77 در 46 سانتی‌متر - 80 رنگ

550 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

63 در 47 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز

98 در 72 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 880,000 تومان