نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

84 در 50 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,580,000 تومان

48 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,240,000 تومان

59 در 78 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد و کوثر-یگانه فراز تبریز

98 در 49 سانتی‌متر - 43 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 2,810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان یکاد

98 در 70 سانتی‌متر - 31 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 3,540,000 تومان

84 در 38 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,210,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد _یگانه فراز تبریز

92 در 46 سانتی‌متر - 45 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 2,630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 60 سانتی‌متر - 45 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,990,000 تومان

45 در 63 سانتی‌متر - 16 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,080,000 تومان

94 در 70 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 3,410,000 تومان

87 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

620 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,470,000 تومان

74 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

530 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,030,000 تومان

78 در 53 سانتی‌متر - 32 رنگ

560 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,550,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

91 در 56 سانتی‌متر - 25 رنگ

650 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(15 رای)
قیمت: 2,930,000 تومان

72 در 38 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,020,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,360,000 تومان

94 در 43 سانتی‌متر - 64 رنگ

670 در 310 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 2,500,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,620,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 3,540,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,800,000 تومان

77 در 46 سانتی‌متر - 63 رنگ

550 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,310,000 تومان

63 در 47 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 2,180,000 تومان

98 در 72 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 3,450,000 تومان