نخ و نقشه تابلو فرش آيه و تصاوير مذهبي

نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 54 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز

63 در 83 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

63 در 46 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 40 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

92 در 45 سانتی‌متر - 42 رنگ

618 در 304 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

92 در 45 سانتی‌متر - 35 رنگ

620 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

69 در 45 سانتی‌متر - 19 رنگ

460 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد چرم یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 42 رنگ

520 در 345 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

82 در 51 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 345,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

71 در 51 سانتی‌متر - 14 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد عرضي یگانه فراز تبریز

92 در 38 سانتی‌متر - 21 رنگ

620 در 252 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 28 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 345,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

86 در 42 سانتی‌متر - 25 رنگ

580 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهر عاشورا یگانه فراز تبریز

82 در 59 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

82 در 42 سانتی‌متر - 35 رنگ

550 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيت الكرسي یگانه فراز تبریز

104 در 67 سانتی‌متر - 25 رنگ

700 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

72 در 42 سانتی‌متر - 36 رنگ

485 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مدينه یگانه فراز تبریز

104 در 76 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 490,000 تومان