نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

50 در 84 سانتی‌متر - 13 رنگ

360 در 600 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 1,490,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,520,000 تومان

83 در 42 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,490,000 تومان

94 در 46 سانتی‌متر - 52 رنگ

670 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,750,000 تومان

60 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

430 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,150,000 تومان

98 در 35 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 250 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,560,000 تومان

51 در 84 سانتی‌متر - 58 رنگ

364 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,740,000 تومان

91 در 49 سانتی‌متر - 57 رنگ

650 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,750,000 تومان

74 در 42 سانتی‌متر - 59 رنگ

530 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,430,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 67 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 2,340,000 تومان

80 در 44 سانتی‌متر - 75 رنگ

568 در 311 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,490,000 تومان

92 در 46 سانتی‌متر - 60 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,730,000 تومان