نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

84 در 50 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 750,000 تومان

48 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 650,000 تومان

59 در 78 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 790,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 685,000 تومان

59 در 43 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 540,000 تومان

84 در 38 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد _یگانه فراز تبریز

92 در 46 سانتی‌متر - 45 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 765,000 تومان

88 در 42 سانتی‌متر - 98 رنگ

630 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 700,000 تومان

45 در 63 سانتی‌متر - 16 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 600,000 تومان

94 در 70 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 990,000 تومان

87 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

620 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 715,000 تومان

74 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

530 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 590,000 تومان

78 در 53 سانتی‌متر - 32 رنگ

560 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(15 رای)
قیمت: 740,000 تومان

84 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 665,000 تومان

73 در 41 سانتی‌متر - 48 رنگ

520 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 590,000 تومان

72 در 38 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 585,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 685,000 تومان

94 در 43 سانتی‌متر - 64 رنگ

670 در 310 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 725,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 760,000 تومان

98 در 70 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(15 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 810,000 تومان

77 در 46 سانتی‌متر - 80 رنگ

550 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 670,000 تومان

63 در 47 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(15 رای)
قیمت: 820,000 تومان

98 در 72 سانتی‌متر - 80 رنگ

700 در 511 گره - رج‌شمار 50

آماده
(15 رای)
قیمت: 1,000,000 تومان