نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

87 در 59 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

49 در 64 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

39 در 84 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شيپوري یگانه فراز تبریز

67 در 46 سانتی‌متر - 74 رنگ

482 در 331 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

77 در 55 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

70 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

84 در 59 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

39 در 56 سانتی‌متر - 77 رنگ

280 در 398 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ياسمن یگانه فراز تبریز

42 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

45 در 64 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي لاله ريخته یگانه فراز تبریز

49 در 36 سانتی‌متر - 63 رنگ

350 در 260 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و تار یگانه فراز تبریز

75 در 51 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش يك سبد گل یگانه فراز تبریز

87 در 63 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 815,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

84 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

42 در 57 سانتی‌متر - 56 رنگ

303 در 408 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

51 در 74 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

46 در 62 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

63 در 47 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد لاله ها یگانه فراز تبریز

39 در 39 سانتی‌متر - 59 رنگ

280 در 280 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ريخته یگانه فراز تبریز

109 در 56 سانتی‌متر - 103 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

38 در 53 سانتی‌متر - 59 رنگ

271 در 380 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت گلها یگانه فراز تبریز

53 در 66 سانتی‌متر - 76 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 635,000 تومان