نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

87 در 59 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان

45 در 63 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 710,000 تومان

49 در 64 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 760,000 تومان

39 در 84 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 790,000 تومان

67 در 46 سانتی‌متر - 74 رنگ

482 در 331 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 760,000 تومان

77 در 55 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 910,000 تومان

70 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 820,000 تومان

84 در 59 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 990,000 تومان

84 در 43 سانتی‌متر - 99 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 840,000 تومان

42 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 620,000 تومان

45 در 64 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 740,000 تومان

91 در 62 سانتی‌متر - 111 رنگ

650 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

75 در 51 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 870,000 تومان

87 در 63 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,070,000 تومان

84 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

70 در 53 سانتی‌متر - 78 رنگ

500 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 850,000 تومان

51 در 74 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 850,000 تومان

46 در 62 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(4 رای)
قیمت: 740,000 تومان

63 در 47 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 750,000 تومان

80 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

570 در 390 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 930,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(4 رای)
قیمت: 830,000 تومان

109 در 56 سانتی‌متر - 103 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,140,000 تومان

80 در 55 سانتی‌متر - 84 رنگ

570 در 390 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 930,000 تومان

53 در 66 سانتی‌متر - 76 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 840,000 تومان