نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان شکیل-یگانه فراز تبریز

45 در 73 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 520 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(4 رای)
قیمت: 2,840,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

42 در 70 سانتی‌متر - 89 رنگ

300 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 2,780,000 تومان

49 در 64 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 2,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای رز-ارسال رایگان

98 در 49 سانتی‌متر - 93 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,670,000 تومان

67 در 46 سانتی‌متر - 74 رنگ

482 در 331 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 2,770,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

49 در 58 سانتی‌متر - 71 رنگ

350 در 417 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 2,690,000 تومان

70 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,000,000 تومان

84 در 59 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و جام-ارسال رایگان

64 در 85 سانتی‌متر - 91 رنگ

460 در 610 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,850,000 تومان

42 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 2,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان رز زیبا-ارسال رایگان

50 در 98 سانتی‌متر - 90 رنگ

360 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,690,000 تومان

91 در 62 سانتی‌متر - 111 رنگ

650 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 4,030,000 تومان

75 در 51 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,180,000 تومان

87 در 63 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,930,000 تومان

84 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 3,810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان-یگانه فراز تبریز

70 در 53 سانتی‌متر - 85 رنگ

500 در 382 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,100,000 تومان

51 در 74 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 3,120,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 89 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 3,060,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

63 در 47 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 2,730,000 تومان

80 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

570 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

84 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

600 در 370 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 3,380,000 تومان

109 در 56 سانتی‌متر - 103 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 4,190,000 تومان

80 در 55 سانتی‌متر - 84 رنگ

570 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان

53 در 66 سانتی‌متر - 76 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(4 رای)
قیمت: 3,060,000 تومان