نخ و نقشه تابلوفرش گل و میوه

نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

92 در 63 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

52 در 69 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شيپوري یگانه فراز تبریز

71 در 49 سانتی‌متر - 84 رنگ

480 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

89 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ياسمن یگانه فراز تبریز

45 در 58 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

48 در 69 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و تار یگانه فراز تبریز

80 در 54 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

49 در 66 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 397 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان حصيري یگانه فراز تبریز

79 در 55 سانتی‌متر - 80 رنگ

530 در 370 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل اركيده یگانه فراز تبریز

46 در 58 سانتی‌متر - 63 رنگ

310 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رنگي یگانه فراز تبریز

74 در 53 سانتی‌متر - 73 رنگ

500 در 355 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شقايق یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 84 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 430,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالي یگانه فراز تبریز

48 در 63 سانتی‌متر - 66 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

52 در 73 سانتی‌متر - 67 رنگ

350 در 488 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان