نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری منظره

84 در 46 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(18 رای)
قیمت: 1,110,000 تومان

98 در 59 سانتی‌متر - 84 رنگ

700 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,420,000 تومان

98 در 49 سانتی‌متر - 88 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

98 در 49 سانتی‌متر - 84 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

112 در 56 سانتی‌متر - 85 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,470,000 تومان

87 در 64 سانتی‌متر - 96 رنگ

621 در 456 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,350,000 تومان

84 در 45 سانتی‌متر - 75 رنگ

600 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,070,000 تومان
نخ و نقشه منظره کلبه-یگانه فراز تبریز

70 در 45 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

84 در 49 سانتی‌متر - 106 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(18 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

84 در 58 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 416 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,280,000 تومان

74 در 50 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 1,070,000 تومان

84 در 46 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 326 گره - رج‌شمار 50

(18 رای)
قیمت: 1,090,000 تومان

98 در 49 سانتی‌متر - 58 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

49 در 35 سانتی‌متر - 61 رنگ

350 در 250 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 600,000 تومان

119 در 81 سانتی‌متر - 98 رنگ

850 در 580 گره - رج‌شمار 50

(18 رای)
قیمت: 2,030,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

70 در 49 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

74 در 43 سانتی‌متر - 72 رنگ

530 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 970,000 تومان

84 در 43 سانتی‌متر - 84 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

56 در 35 سانتی‌متر - 70 رنگ

400 در 250 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 700,000 تومان

98 در 50 سانتی‌متر - 107 رنگ

700 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

84 در 46 سانتی‌متر - 53 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
(18 رای)
قیمت: 1,110,000 تومان

98 در 49 سانتی‌متر - 55 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(18 رای)
قیمت: 1,260,000 تومان

63 در 39 سانتی‌متر - 66 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(18 رای)
قیمت: 790,000 تومان