نخ و نقشه تابلوفرش منظره

نخ و نقشه تابلو فرش باغ گيلاس یگانه فراز تبریز

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه و جنگل یگانه فراز تبریز

74 در 50 سانتی‌متر - 60 رنگ

500 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت یگانه فراز تبریز

79 در 58 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 391 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران كوچك یگانه فراز تبریز

67 در 52 سانتی‌متر - 55 رنگ

450 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاییزان یگانه فراز تبریز

71 در 48 سانتی‌متر - 54 رنگ

480 در 325 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درياچه یگانه فراز تبریز

80 در 53 سانتی‌متر - 91 رنگ

540 در 354 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه بهاري یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه كوهي یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 97 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهكده یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 81 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 360,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه و رود یگانه فراز تبریز

80 در 57 سانتی‌متر - 86 رنگ

540 در 383 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران بزرگ یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راه باغ یگانه فراز تبریز

89 در 60 سانتی‌متر - 49 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه چوبي یگانه فراز تبریز

74 در 46 سانتی‌متر - 35 رنگ

500 در 306 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي بهاري یگانه فراز تبریز

52 در 37 سانتی‌متر - 61 رنگ

350 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 275,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برگ ريزان یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 52 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درخت و رود یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه بهاري یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي روستايي یگانه فراز تبریز

79 در 46 سانتی‌متر - 77 رنگ

530 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باب خرمشهر یگانه فراز تبریز

89 در 61 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 407 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ باراني یگانه فراز تبریز

60 در 37 سانتی‌متر - 70 رنگ

400 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه جنگلي یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 73 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره بهاري یگانه فراز تبریز

60 در 42 سانتی‌متر - 65 رنگ

400 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذر كنار رود یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 92 رنگ

453 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره توماس یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 66 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 310,000 تومان