نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

نخ و نقشه تبریز-مینیاتور مادرانه

53 در 80 سانتی‌متر - 31 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 6,080,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 5,230,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 3,730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

78 در 118 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 5,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 89 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 3,630,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 3,520,000 تومان

53 در 78 سانتی‌متر - 94 رنگ

380 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 3,400,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 5,230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

98 در 67 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 4,380,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 134 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 4,460,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 124 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان

108 در 77 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 5,120,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 86 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان

126 در 84 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 6,500,000 تومان
نخ و نقشه ضامن آهو سایز کوچک یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 3,040,000 تومان

100 در 140 سانتی‌متر - 122 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 8,590,000 تومان

80 در 122 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 5,960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی بزرگ-ارسال رایگان

147 در 98 سانتی‌متر - 141 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(3 رای)
قیمت: 9,600,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان

81 در 106 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 5,290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی پیراهن یوسف-ارسال رایگان

70 در 98 سانتی‌متر - 94 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 4,540,000 تومان