نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,800,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,410,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,720,000 تومان

78 در 118 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,600,000 تومان

81 در 104 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,410,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,620,000 تومان

53 در 78 سانتی‌متر - 94 رنگ

380 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,570,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,410,000 تومان

98 در 67 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,020,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 134 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,060,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 124 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان

108 در 77 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 2,360,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 86 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان

126 در 84 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,990,000 تومان
نخ و نقشه ضامن آهو سایز کوچک یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,400,000 تومان

100 در 140 سانتی‌متر - 122 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 3,960,000 تومان

80 در 122 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی بزرگ-ارسال رایگان

147 در 98 سانتی‌متر - 141 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 4,260,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان

81 در 106 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی پیراهن یوسف-ارسال رایگان

70 در 98 سانتی‌متر - 94 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور-ارسال رایگان

70 در 98 سانتی‌متر - 100 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 2,090,000 تومان