نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 1,970,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(3 رای)
قیمت: 1,700,000 تومان

84 در 60 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,210,000 تومان

78 در 118 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,830,000 تومان

81 در 104 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,700,000 تومان

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,140,000 تومان

53 در 78 سانتی‌متر - 94 رنگ

380 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,100,000 تومان

112 در 76 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,700,000 تومان

98 در 67 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,420,000 تومان

98 در 69 سانتی‌متر - 134 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,450,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,470,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 124 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
جدید
(3 رای)
قیمت: 1,470,000 تومان

108 در 77 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(3 رای)
قیمت: 1,660,000 تومان

70 در 101 سانتی‌متر - 128 رنگ

500 در 720 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 1,470,000 تومان

126 در 84 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,110,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 148 رنگ

424 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,180,000 تومان

49 در 70 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 990,000 تومان

100 در 140 سانتی‌متر - 122 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,780,000 تومان

80 در 122 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,930,000 تومان

98 در 140 سانتی‌متر - 135 رنگ

700 در 1000 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 2,710,000 تومان

70 در 98 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
(3 رای)
قیمت: 1,470,000 تومان

81 در 106 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 1,720,000 تومان

52 در 70 سانتی‌متر - 16 رنگ

370 در 500 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 980,000 تومان

63 در 88 سانتی‌متر - 64 رنگ

450 در 632 گره - رج‌شمار 50

(3 رای)
قیمت: 1,280,000 تومان