نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

118 در 84 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,260,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

112 در 76 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,090,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

84 در 60 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

78 در 118 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,175,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

81 در 104 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 1,085,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهه محبت یگانه فراز تبریز

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه یگانه فراز تبریز

53 در 81 سانتی‌متر - 94 رنگ

380 در 580 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 705,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز

112 در 76 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 1,080,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

98 در 67 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نواي ني یگانه فراز تبریز

128 در 92 سانتی‌متر - 171 رنگ

917 در 655 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوي بهار یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 945,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستاره یگانه فراز تبریز

77 در 115 سانتی‌متر - 53 رنگ

550 در 820 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,130,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

108 در 77 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 1,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

58 در 84 سانتی‌متر - 128 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

126 در 84 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلبانگ یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 148 رنگ

424 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 765,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 128 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز

100 در 140 سانتی‌متر - 130 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,785,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه صبگاهي یگانه فراز تبریز

80 در 122 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,240,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستي یگانه فراز تبریز

98 در 140 سانتی‌متر - 135 رنگ

700 در 1000 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 945,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاكدامني يوسف یگانه فراز تبریز

81 در 106 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قافله عمر یگانه فراز تبریز

52 در 70 سانتی‌متر - 16 رنگ

370 در 500 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مي نوش

63 در 88 سانتی‌متر - 64 رنگ

450 در 632 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 825,000 تومان