نخ و نقشه تابلوفرش مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

125 در 89 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

119 در 81 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

83 در 125 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

87 در 111 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 670,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمناي بخشايش یگانه فراز تبریز

80 در 109 سانتی‌متر - 132 رنگ

540 در 735 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 55 رنگ

360 در 525 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز

119 در 80 سانتی‌متر - 131 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

104 در 71 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نواي ني یگانه فراز تبریز

137 در 98 سانتی‌متر - 171 رنگ

917 در 655 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوي بهار یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستاره یگانه فراز تبریز

82 در 122 سانتی‌متر - 53 رنگ

550 در 820 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

115 در 82 سانتی‌متر - 132 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

59 در 77 سانتی‌متر - 62 رنگ

397 در 520 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

134 در 89 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 820,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلبانگ یگانه فراز تبریز

77 در 106 سانتی‌متر - 92 رنگ

520 در 710 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 128 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز

106 در 149 سانتی‌متر - 130 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه صبگاهي یگانه فراز تبریز

85 در 130 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستي یگانه فراز تبریز

104 در 149 سانتی‌متر - 135 رنگ

700 در 1000 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 935,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 535,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاكدامني يوسف یگانه فراز تبریز

86 در 113 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قافله عمر یگانه فراز تبریز

55 در 74 سانتی‌متر - 16 رنگ

370 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 365,000 تومان

67 در 94 سانتی‌متر - 64 رنگ

450 در 632 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 435,000 تومان