نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تک چهره

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

56 در 76 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 3,320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و اسب یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 96 رنگ

380 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 3,200,000 تومان

53 در 84 سانتی‌متر - 93 رنگ

377 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 3,500,000 تومان

53 در 75 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 533 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

52 در 77 سانتی‌متر - 86 رنگ

370 در 550 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 3,140,000 تومان

39 در 51 سانتی‌متر - 55 رنگ

280 در 365 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 1,980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر افسونگر-ارسال رایگان

57 در 70 سانتی‌متر - 76 رنگ

410 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 3,320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیندا-ارسال رایگان

42 در 52 سانتی‌متر - 62 رنگ

300 در 370 گره - رج‌شمار 50

آماده
(5 رای)
قیمت: 2,210,000 تومان
طرح و نقشه تابلو فرش دختر گل فروش-یگانه فراز تبریز

56 در 83 سانتی‌متر - 112 رنگ

400 در 595 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 3,590,000 تومان