نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تک چهره

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 750,000 تومان

56 در 76 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 795,000 تومان

47 در 63 سانتی‌متر - 74 رنگ

337 در 450 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 625,000 تومان

53 در 84 سانتی‌متر - 93 رنگ

377 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(8 رای)
قیمت: 835,000 تومان

53 در 75 سانتی‌متر - 100 رنگ

380 در 533 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 750,000 تومان

52 در 77 سانتی‌متر - 86 رنگ

370 در 550 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 750,000 تومان

39 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

280 در 365 گره - رج‌شمار 50

(8 رای)
قیمت: 470,000 تومان