نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تک چهره

نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز

49 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

56 در 76 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق ديدار یگانه فراز تبریز

47 در 63 سانتی‌متر - 74 رنگ

337 در 450 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا یگانه فراز تبریز

53 در 84 سانتی‌متر - 93 رنگ

377 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر ماه یگانه فراز تبریز

53 در 75 سانتی‌متر - 100 رنگ

380 در 533 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دي ويا یگانه فراز تبریز

52 در 77 سانتی‌متر - 86 رنگ

370 در 550 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

39 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

280 در 365 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 410,000 تومان