نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تندیس

98 در 70 سانتی‌متر - 20 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,400,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 18 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,130,000 تومان

59 در 84 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,110,000 تومان

63 در 84 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(4 رای)
قیمت: 1,190,000 تومان

70 در 56 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 1,010,000 تومان

77 در 50 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 990,000 تومان

91 در 64 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,280,000 تومان

90 در 59 سانتی‌متر - 44 رنگ

645 در 420 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,200,000 تومان

60 در 84 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,150,000 تومان

49 در 73 سانتی‌متر - 25 رنگ

350 در 520 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 920,000 تومان

52 در 84 سانتی‌متر - 22 رنگ

368 در 600 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,040,000 تومان

77 در 61 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
(4 رای)
قیمت: 1,090,000 تومان

69 در 59 سانتی‌متر - 30 رنگ

495 در 418 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 980,000 تومان

74 در 50 سانتی‌متر - 29 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 970,000 تومان

115 در 55 سانتی‌متر - 23 رنگ

820 در 390 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,320,000 تومان

52 در 71 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 950,000 تومان

53 در 80 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 1,030,000 تومان

42 در 84 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
(4 رای)
قیمت: 910,000 تومان

98 در 50 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 358 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(4 رای)
قیمت: 1,110,000 تومان

95 در 53 سانتی‌متر - 21 رنگ

680 در 380 گره - رج‌شمار 50

(4 رای)
قیمت: 1,140,000 تومان