نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,060,000 تومان
نقشه فرش سالاری باغ بهشت-یگانه فراز

117 در 173 سانتی‌متر - 41 رنگ

839 در 1237 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 12,740,000 تومان

171 در 245 سانتی‌متر - 38 رنگ

1218 در 1748 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(7 رای)
قیمت: 26,140,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی یگانه فراز تبریز

121 در 181 سانتی‌متر - 35 رنگ

867 در 1291 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 13,860,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی-یگانه فراز تبریز

116 در 171 سانتی‌متر - 40 رنگ

829 در 1219 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 12,410,000 تومان
نخ و نقشه فرش ماهي یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 8,980,000 تومان

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 9,020,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

138 در 206 سانتی‌متر - 21 رنگ

987 در 1468 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 17,690,000 تومان

104 در 164 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 10,560,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 2,940,000 تومان

112 در 176 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 12,370,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

225 در 351 سانتی‌متر - 42 رنگ

1610 در 2510 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 49,500,000 تومان

98 در 153 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 9,370,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي هریس یگانه فراز تبریز

112 در 160 سانتی‌متر - 17 رنگ

799 در 1140 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 7,260,000 تومان

88 در 133 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 7,340,000 تومان

98 در 151 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 9,270,000 تومان

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 23,560,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی هریس-یگانه فراز تبریز

93 در 141 سانتی‌متر - 13 رنگ

663 در 1009 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,320,000 تومان

98 در 158 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 9,660,000 تومان

158 در 215 سانتی‌متر - 42 رنگ

1130 در 1535 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 21,520,000 تومان

164 در 233 سانتی‌متر - 54 رنگ

1170 در 1662 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 24,020,000 تومان

119 در 190 سانتی‌متر - 39 رنگ

849 در 1354 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 14,110,000 تومان

105 در 158 سانتی‌متر - 48 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 10,410,000 تومان

101 در 151 سانتی‌متر - 48 رنگ

720 در 1080 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 9,540,000 تومان