نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 164 سانتی‌متر - 39 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,720,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

112 در 176 سانتی‌متر - 39 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 4,350,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

112 در 174 سانتی‌متر - 40 رنگ

800 در 1240 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,960,000 تومان
نخ و نقشه فرش هريس یگانه فراز تبریز

66 در 92 سانتی‌متر - 13 رنگ

470 در 660 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,050,000 تومان
نخ و نقشه فرش نوين فر یگانه فراز تبریز

171 در 246 سانتی‌متر - 43 رنگ

1220 در 1754 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش ماهي یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش عليا یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 161 سانتی‌متر - 45 رنگ

740 در 1150 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,660,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

104 در 164 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,720,000 تومان
نخ و نقشه فرش زرع چارك یگانه فراز تبریز

56 در 84 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,585,000 تومان
نخ و نقشه فرش قصري یگانه فراز تبریز

112 در 176 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 4,350,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

139 در 192 سانتی‌متر - 42 رنگ

990 در 1370 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 5,830,000 تومان
نخ و نقشه فرش خطيبي یگانه فراز تبریز

98 در 153 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,280,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

148 در 229 سانتی‌متر - 45 رنگ

1060 در 1635 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 224,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

88 در 133 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,850,000 تومان
نخ و نقشه عليا زمينه كرمي یگانه فراز تبریز

98 در 151 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 3,250,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,160,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

98 در 158 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 3,380,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

158 در 215 سانتی‌متر - 42 رنگ

1130 در 1535 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,400,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

164 در 233 سانتی‌متر - 54 رنگ

1170 در 1662 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

119 در 190 سانتی‌متر - 39 رنگ

849 در 1354 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري زمينه مشكي یگانه فراز تبریز

105 در 158 سانتی‌متر - 22 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 3,650,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري یگانه فراز تبریز

101 در 151 سانتی‌متر - 48 رنگ

720 در 1080 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
قیمت: 3,350,000 تومان