نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

126 در 204 سانتی‌متر - 21 رنگ

903 در 1455 گره - رج‌شمار 50

جدید
(5 رای)
قیمت: 18,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح زیرپایی

53 در 81 سانتی‌متر - 29 رنگ

380 در 575 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
جدید
(5 رای)
قیمت: 3,120,000 تومان
طرح و نقشه زیرپایی زمینه قرمز-یگانه فراز

69 در 103 سانتی‌متر - 11 رنگ

491 در 735 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 4,940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز

105 در 154 سانتی‌متر - 26 رنگ

747 در 1099 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 11,640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تبریز-طرح زیرپایی

126 در 202 سانتی‌متر - 30 رنگ

900 در 1440 گره - رج‌شمار 50

(5 رای)
قیمت: 18,470,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,980,000 تومان
نقشه فرش سالاری باغ بهشت-یگانه فراز

117 در 173 سانتی‌متر - 41 رنگ

839 در 1237 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 14,670,000 تومان

171 در 245 سانتی‌متر - 38 رنگ

1218 در 1748 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 30,100,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی یگانه فراز تبریز

121 در 181 سانتی‌متر - 35 رنگ

867 در 1291 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 15,960,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی-یگانه فراز تبریز

116 در 171 سانتی‌متر - 40 رنگ

829 در 1219 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 14,290,000 تومان
نخ و نقشه فرش ماهي یگانه فراز تبریز

98 در 147 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 10,340,000 تومان

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 10,380,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

138 در 206 سانتی‌متر - 21 رنگ

987 در 1468 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 20,370,000 تومان

104 در 164 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 12,160,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 3,390,000 تومان

112 در 176 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 14,240,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

225 در 351 سانتی‌متر - 42 رنگ

1610 در 2510 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 57,000,000 تومان

98 در 153 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 10,790,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي هریس یگانه فراز تبریز

112 در 160 سانتی‌متر - 17 رنگ

799 در 1140 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 8,360,000 تومان

88 در 133 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 8,450,000 تومان

98 در 151 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 10,670,000 تومان

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 27,130,000 تومان
نخ و نقشه فرش زیرپایی هریس-یگانه فراز تبریز

93 در 141 سانتی‌متر - 13 رنگ

663 در 1009 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,130,000 تومان

98 در 158 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 11,130,000 تومان