نخ و نقشه فرش کامپیوتری زیرپایی

نخ و نقشه فرش سالاری سایز کوچک

84 در 115 سانتی‌متر - 39 رنگ

600 در 824 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 2,840,000 تومان
نقشه فرش سالاری باغ بهشت-یگانه فراز

117 در 173 سانتی‌متر - 41 رنگ

839 در 1237 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
(7 رای)
قیمت: 6,260,000 تومان

112 در 174 سانتی‌متر - 40 رنگ

800 در 1240 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,200,000 تومان

66 در 92 سانتی‌متر - 13 رنگ

470 در 660 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 2,440,000 تومان

171 در 246 سانتی‌متر - 43 رنگ

1220 در 1754 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 10,400,000 تومان

98 در 147 سانتی‌متر - 22 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,290,000 تومان

98 در 147 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,290,000 تومان

104 در 161 سانتی‌متر - 45 رنگ

740 در 1150 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,720,000 تومان

104 در 164 سانتی‌متر - 50 رنگ

740 در 1170 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,760,000 تومان

56 در 84 سانتی‌متر - 37 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 2,180,000 تومان

112 در 176 سانتی‌متر - 38 رنگ

800 در 1260 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,310,000 تومان

139 در 192 سانتی‌متر - 42 رنگ

990 در 1370 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 7,540,000 تومان

98 در 153 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 1090 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,390,000 تومان

148 در 229 سانتی‌متر - 45 رنگ

1060 در 1635 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 7,130,000 تومان

88 در 133 سانتی‌متر - 17 رنگ

630 در 950 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 3,480,000 تومان

98 در 151 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 5,370,000 تومان

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
(7 رای)
قیمت: 9,570,000 تومان

98 در 147 سانتی‌متر - 36 رنگ

700 در 1050 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,290,000 تومان

98 در 158 سانتی‌متر - 35 رنگ

700 در 1125 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,480,000 تومان

158 در 215 سانتی‌متر - 42 رنگ

1130 در 1535 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 8,920,000 تومان

164 در 233 سانتی‌متر - 54 رنگ

1170 در 1662 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 7,760,000 تومان

119 در 190 سانتی‌متر - 39 رنگ

849 در 1354 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 6,790,000 تومان

105 در 158 سانتی‌متر - 48 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 50

آماده‌سازی
پرفروش
(7 رای)
قیمت: 5,730,000 تومان

101 در 151 سانتی‌متر - 48 رنگ

720 در 1080 گره - رج‌شمار 50

(7 رای)
قیمت: 5,440,000 تومان