نخ و نقشه هاي آماده ارسال(سه روزه)

نخ و نقشه تابلو فرش برگ ريزان یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 42 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درخت و رود یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه بهاري یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 411,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي روستايي یگانه فراز تبریز

79 در 46 سانتی‌متر - 77 رنگ

530 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آب راه كوهستان یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 84 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ باراني یگانه فراز تبریز

60 در 37 سانتی‌متر - 70 رنگ

400 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره توماس یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 66 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 338,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه كنار رود یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 428,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيچ و خم كوچه باغ یگانه فراز تبریز

104 در 49 سانتی‌متر - 72 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 458,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ بهاري یگانه فراز تبریز

74 در 42 سانتی‌متر - 55 رنگ

500 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 392,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ پاييزي یگانه فراز تبریز

89 در 60 سانتی‌متر - 54 رنگ

600 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 446,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ گردو یگانه فراز تبریز

104 در 49 سانتی‌متر - 65 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره یگانه فراز تبریز

74 در 49 سانتی‌متر - 67 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار كوچه باغ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 51 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه هاي بهاري یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 71 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 423,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه جنگلي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جوكنار یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غروب یگانه فراز تبریز

104 در 52 سانتی‌متر - 66 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راه کوهستان یگانه فراز تبریز

67 در 40 سانتی‌متر - 65 رنگ

450 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 361,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه ويلا یگانه فراز تبریز

82 در 48 سانتی‌متر - 77 رنگ

550 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زمستان یگانه فراز تبریز

88 در 63 سانتی‌متر - 134 رنگ

590 در 424 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي كنار رود یگانه فراز تبریز

85 در 55 سانتی‌متر - 87 رنگ

570 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آب راه یگانه فراز تبریز

74 در 42 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پاييزي یگانه فراز تبریز

79 در 49 سانتی‌متر - 61 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 419,000 تومان