نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه  تابلو فرش كره اسب یگانه فراز تبریز

73 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

490 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش قرقاول ۲ یگانه فراز تبریز

75 در 52 سانتی‌متر - 67 رنگ

505 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش قناري یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 49 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش پلنگ یگانه فراز تبریز

74 در 40 سانتی‌متر - 56 رنگ

500 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 368,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

74 در 56 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

60 در 45 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 331,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 58 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 469,000 تومان