نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه  تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

70 در 53 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 640,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آشیانه یگانه فراز تبریز

42 در 56 سانتی‌متر - 72 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

60 در 84 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

56 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

84 در 55 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 725,000 تومان