نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش عاشقي با راسال رایگان

56 در 81 سانتی‌متر - 78 رنگ

400 در 576 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 715,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

98 در 47 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 726,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر یگانه فراز تبریز

84 در 60 سانتی‌متر - 128 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

70 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز عروسي یگانه فراز تبریز

101 در 70 سانتی‌متر - 127 رنگ

720 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 940,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماهيگير یگانه فراز تبریز

119 در 81 سانتی‌متر - 132 رنگ

850 در 580 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رسم عاشقي یگانه فراز تبریز

56 در 70 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو  فرش آذرخش یگانه فراز تبریز

55 در 79 سانتی‌متر - 101 رنگ

390 در 562 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرنسس یگانه فراز تبریز

118 در 73 سانتی‌متر - 110 رنگ

845 در 520 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,090,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهريه یگانه فراز تبریز

98 در 68 سانتی‌متر - 145 رنگ

700 در 486 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز یگانه فراز تبریز

70 در 98 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 943,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شراب خوری یگانه فراز تبریز

118 در 78 سانتی‌متر - 160 رنگ

840 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 1,175,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

70 در 50 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

101 در 69 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح تاب باز یگانه فراز تبریز

53 در 80 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعر خواني یگانه فراز تبریز

91 در 67 سانتی‌متر - 114 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملكه چيتاها یگانه فراز تبریز

60 در 74 سانتی‌متر - 87 رنگ

430 در 532 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز کوچک یگانه فراز تبریز

98 در 69 سانتی‌متر - 126 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 925,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه خواهر یگانه فراز تبریز

67 در 53 سانتی‌متر - 103 رنگ

480 در 380 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چين یگانه فراز تبریز

62 در 74 سانتی‌متر - 125 رنگ

440 در 530 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز 2 یگانه فراز تبریز

56 در 84 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو سيب چين یگانه فراز تبریز

56 در 84 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو شاعر جوان كوچك یگانه فراز تبریز

98 در 68 سانتی‌متر - 128 رنگ

700 در 485 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميز پاسور یگانه فراز تبریز

98 در 69 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 925,000 تومان