نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

91 در 67 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالكن همسايه یگانه فراز تبریز

94 در 71 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلاس موسيقي يگانه فراز تبريز

98 در 66 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 895,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس لیدی گل فروش

59 در 84 سانتی‌متر - 27 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس دختر اسب سوار

70 در 56 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس مهر مادر

77 در 50 سانتی‌متر - 27 رنگ

550 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس شاهزاده

91 در 64 سانتی‌متر - 29 رنگ

650 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته روح

60 در 84 سانتی‌متر - 29 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

77 در 61 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 665,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حسرت یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 23 رنگ

370 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش تخت‌نشين یگانه فراز تبریز

53 در 80 سانتی‌متر - 16 رنگ

380 در 570 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو سرباز یگانه فراز تبریز

42 در 84 سانتی‌متر - 16 رنگ

300 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

87 در 59 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

49 در 64 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

39 در 84 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شيپوري یگانه فراز تبریز

67 در 46 سانتی‌متر - 74 رنگ

482 در 331 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

77 در 55 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

70 در 51 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

84 در 59 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

45 در 64 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي لاله ريخته یگانه فراز تبریز

49 در 36 سانتی‌متر - 63 رنگ

350 در 260 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش يك سبد گل یگانه فراز تبریز

87 در 63 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 815,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

84 در 62 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 790,000 تومان