نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری(آماده ارسال)

نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

59 در 84 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز

55 در 84 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا یگانه فراز تبریز

56 در 77 سانتی‌متر - 73 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز

87 در 61 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساعت یگانه فراز تبریز

28 در 41 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 255,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز

57 در 78 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

50 در 66 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفره ايراني یگانه فراز تبریز

77 در 55 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 50 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 655,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 41 رنگ

346 در 478 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آيه كليد یگانه فراز تبریز

59 در 78 سانتی‌متر - 33 رنگ

420 در 560 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 18 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

59 در 43 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

84 در 38 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

88 در 42 سانتی‌متر - 98 رنگ

630 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 16 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد چرم یگانه فراز تبریز

94 در 70 سانتی‌متر - 63 رنگ

670 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 860,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

87 در 46 سانتی‌متر - 64 رنگ

620 در 330 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 38 سانتی‌متر - 48 رنگ

530 در 270 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

84 در 42 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

73 در 41 سانتی‌متر - 48 رنگ

520 در 290 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

72 در 38 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان