۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بزم خسرو پرويز

156 در 104 سانتی‌متر - 105 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی

156 در 113 سانتی‌متر - 160 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,225,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر با 32 رنگ ابریشم

89 در 64 سانتی‌متر - 148 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 585,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ با 40 رنگ ابریشم

191 در 128 سانتی‌متر - 152 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن با 42 رنگ ابریشم

209 در 153 سانتی‌متر - 189 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روز گردش با 31 رنگ ابریشم

72 در 89 سانتی‌متر - 149 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه با 39 رنگ ابریشم

159 در 102 سانتی‌متر - 167 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص پریا با 35 رنگ ابریشم

156 در 93 سانتی‌متر - 178 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پایکوبی با 30 رنگ ابریشم

107 در 73 سانتی‌متر - 148 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میز پاسور با 30 رنگ ابریشم

104 در 73 سانتی‌متر - 150 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 695,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزه لیزه با 31 رنگ ابریشم

104 در 74 سانتی‌متر - 157 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 698,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره پاییزان با 30 رنگ ابریشم

119 در 60 سانتی‌متر - 105 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره توماس با 25 رنگ ابریشم

67 در 42 سانتی‌متر - 79 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره باغ گردو با 31 رنگ ابریشم و ارسال رایگان

104 در 49 سانتی‌متر - 99 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره جوکنار با 27 رنگ ابریشم

89 در 45 سانتی‌متر - 83 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره غروب با 30 رنگ ابریشم

104 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 515,000 تومان