۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

(مشاهده کامل طرح ها از منوی نخ و نقشه در پایین)

نخ و نقشه منظره باغ پاییزی با 28 رنگ ابریشم

79 در 49 سانتی‌متر - 78 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره رهگذر با 29 رنگ ابریشم

97 در 55 سانتی‌متر - 97 رنگ

650 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره انتالیا با 24 رنگ ابریشم

74 در 52 سانتی‌متر - 91 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 447,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل با 27 رنگ ابریشم

92 در 63 سانتی‌متر - 111 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 525,000 تومان
نخ و نقشه گل سبد کوچک با 22 رنگ ابریشم

48 در 67 سانتی‌متر - 88 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 415,000 تومان
طرح تابلو فرش گل وحشی با 26 رنگ ابریشم

82 در 58 سانتی‌متر - 117 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یک سبد گل با 30 رنگ ابریشم

92 در 67 سانتی‌متر - 117 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 535,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ریخته با 29 رنگ ابریشم

116 در 60 سانتی‌متر - 122 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بار گل با 30 رنگ ابریشم

97 در 68 سانتی‌متر - 138 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 530,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلهای اراسته با 29 رنگ ابریشم

85 در 63 سانتی‌متر - 98 رنگ

570 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلهای رنگارنگ با 24 رنگ ابریشم

51 در 70 سانتی‌متر - 101 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 425,000 تومان
نقشه تابلو فرش ناز گل با 26 رنگ ابریشم

56 در 76 سانتی‌متر - 112 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 442,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلدان سفالی با 24 رنگ ابریشم

48 در 63 سانتی‌متر - 69 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 415,000 تومان
نقشه تابلو فرش داوودی رنگی با 25 رنگ ابریشم

67 در 51 سانتی‌متر - 112 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 434,000 تومان
نقشه تابلو فرش گل و انگور با 22 رنگ ابریشم

52 در 74 سانتی‌متر - 94 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 438,000 تومان
نقشه تابلو فرش گل شکوه با 24 رنگ ابریشم

53 در 74 سانتی‌متر - 115 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 442,000 تومان
نقشه تابلو فرش گلدان شکیل با 25 رنگ ابریشم

54 در 76 سانتی‌متر - 99 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 445,000 تومان
طرح تابلو فرش گلدان تنهایی با 27 رنگ ابریشم

52 در 73 سانتی‌متر - 117 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 442,000 تومان