۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلوفرش طرح‌های با ابریشم زیاد

نقشه تابلو فرش مینیاتور عطوفت با 30 رنگ ابریشم

119 در 80 سانتی‌متر - 139 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بوي بهار

74 در 104 سانتی‌متر - 138 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری ساز ساقي

115 در 82 سانتی‌متر - 130 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری پاكدامني يوسف

86 در 113 سانتی‌متر - 160 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 763,000 تومان