نخ و نقشه پرفروش ترین تابلو فرش های موجود در بازار

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه عليا زمينه كرمي یگانه فراز تبریز

104 در 161 سانتی‌متر - 38 رنگ

700 در 1080 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 3,250,000 تومان
نخ و نقشه فرش زيرپايي یگانه فراز تبریز

168 در 224 سانتی‌متر - 40 رنگ

1200 در 1600 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 2,700,000 تومان
نخ و نقشه فرش سالاري زمينه مشكي یگانه فراز تبریز

112 در 169 سانتی‌متر - 22 رنگ

750 در 1132 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 3,650,000 تومان
نخ و نقشه فرش هريس ۲ یگانه فراز تبریز

124 در 79 سانتی‌متر - 13 رنگ

830 در 530 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 2,620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

89 در 54 سانتی‌متر - 38 رنگ

600 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 655,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الله یگانه فراز تبریز

63 در 46 سانتی‌متر - 37 رنگ

423 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

94 در 45 سانتی‌متر - 98 رنگ

630 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد دو رنگ یگانه فراز تبریز

89 در 45 سانتی‌متر - 26 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد شكسته یگانه فراز تبریز

77 در 41 سانتی‌متر - 25 رنگ

514 در 274 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 39 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهر عاشورا یگانه فراز تبریز

82 در 59 سانتی‌متر - 40 رنگ

550 در 395 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جله جلاله یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 17 رنگ

450 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چهار قول یگانه فراز تبریز

104 در 60 سانتی‌متر - 42 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد پوستي یگانه فراز تبریز

64 در 45 سانتی‌متر - 44 رنگ

430 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسم الله یگانه فراز تبریز

104 در 60 سانتی‌متر - 26 رنگ

700 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحيد یگانه فراز تبریز

71 در 51 سانتی‌متر - 44 رنگ

480 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 555,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نور الله یگانه فراز تبریز

82 در 45 سانتی‌متر - 31 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغ گیلاس

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 673,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش پاییز

104 در 52 سانتی‌متر - 84 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 760,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره پس از باران بزرگ

79 در 54 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 650,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره درخت و رود

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره کلبه بهاری

74 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره توماس

67 در 42 سانتی‌متر - 66 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 480,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره پیچ و خم کوچه باغ

104 در 49 سانتی‌متر - 72 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 715,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغ گردو

104 در 49 سانتی‌متر - 81 رنگ

700 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 715,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره

74 در 49 سانتی‌متر - 67 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
طرح تابلو فرش منظره جوکنار

89 در 45 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره غروب

104 در 52 سانتی‌متر - 66 رنگ

700 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 760,000 تومان
طرح تابلو فرش منظره گذرگاه ویلا

82 در 48 سانتی‌متر - 56 رنگ

550 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره زندگی کنار رود

85 در 55 سانتی‌متر - 80 رنگ

570 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 675,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغ پاییزی-نخ و نقشه تبریز

79 در 49 سانتی‌متر - 61 رنگ

530 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره رود پاییزی

69 در 42 سانتی‌متر - 62 رنگ

460 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 485,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره کلبه جنگلبان

89 در 45 سانتی‌متر - 75 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره خوشبختی

89 در 45 سانتی‌متر - 82 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره دهکده هلندی

74 در 49 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره غروب در کوهستان

82 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

87 در 111 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,085,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز

119 در 80 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 1,080,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

104 در 71 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوي بهار یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 945,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

115 در 82 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 137 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فلامينگو باز,ارسال رایگان

104 در 74 سانتی‌متر - 96 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 945,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل موسیقی,ارسال رایگان

155 در 101 سانتی‌متر - 138 رنگ

1040 در 680 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 1,770,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع,ارسال رایگان

132 در 101 سانتی‌متر - 106 رنگ

885 در 675 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر خوابيده یگانه فراز تبریز

104 در 50 سانتی‌متر - 74 رنگ

700 در 335 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 726,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در قصر یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 128 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 775,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قايق عشق یگانه فراز تبریز

74 در 48 سانتی‌متر - 72 رنگ

500 در 320 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گپ دوستانه یگانه فراز تبریز

72 در 104 سانتی‌متر - 144 رنگ

485 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 917,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميهماني پاپ یگانه فراز تبریز

191 در 128 سانتی‌متر - 130 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 2,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق سرخ پوستي یگانه فراز تبریز

57 در 81 سانتی‌متر - 61 رنگ

381 در 541 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 943,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

107 در 73 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملك سليمان یگانه فراز تبریز

149 در 99 سانتی‌متر - 89 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,665,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح شاعر جوان بزرگ یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 135 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز کوچک یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 126 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 925,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز 2 یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو شاعر جوان كوچك یگانه فراز تبریز

104 در 72 سانتی‌متر - 128 رنگ

700 در 485 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 915,000 تومان
نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 875,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس فرشته

67 در 89 سانتی‌متر - 35 رنگ

447 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 725,000 تومان
نقشه تابلو فرش تندیس دختر اسب سوار

74 در 60 سانتی‌متر - 24 رنگ

500 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلوفرش خلقت آدم یگانه فراز تبریز

82 در 64 سانتی‌متر - 22 رنگ

550 در 433 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 665,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 397 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 475,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رنگي یگانه فراز تبریز

74 در 53 سانتی‌متر - 73 رنگ

500 در 355 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالي یگانه فراز تبریز

48 در 63 سانتی‌متر - 66 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و انگور یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شيشه اي یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 108 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستايش یگانه فراز تبریز

67 در 49 سانتی‌متر - 102 رنگ

450 در 330 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل یگانه فراز تبریز

54 در 76 سانتی‌متر - 92 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي زيبا یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 101 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب كنار دريا یگانه فراز تبریز

76 در 55 سانتی‌متر - 60 رنگ

513 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 645,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آهوي رود نيل یگانه فراز تبریز

63 در 85 سانتی‌متر - 62 رنگ

420 در 570 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرار اسبهای وحشی یگانه فراز تبریز

74 در 56 سانتی‌متر - 44 رنگ

500 در 375 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 640,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

60 در 45 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 58 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 725,000 تومان