۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری حیوانات

نخ و نقشه  تابلو فرش سينه چاك یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 56 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 465,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش هم آوا یگانه فراز تبریز

60 در 45 سانتی‌متر - 62 رنگ

400 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 331,000 تومان