نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آثار نقاشان ایرانی

نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرويز یگانه فراز تبریز

156 در 104 سانتی‌متر - 81 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوروش و ماندانا یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 83 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر هخامنشي یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 80 رنگ

420 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر چوپان یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

395 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا در آب یگانه فراز تبریز

70 در 103 سانتی‌متر - 136 رنگ

500 در 735 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 955,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش فال حافظ یگانه فراز تبریز

74 در 110 سانتی‌متر - 119 رنگ

500 در 738 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا یگانه فراز تبریز

60 در 81 سانتی‌متر - 73 رنگ

400 در 547 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار یگانه فراز تبریز

92 در 65 سانتی‌متر - 90 رنگ

620 در 434 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 810,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساعت یگانه فراز تبریز

30 در 43 سانتی‌متر - 23 رنگ

200 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 255,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوزه به دوش یگانه فراز تبریز

61 در 83 سانتی‌متر - 90 رنگ

410 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آناهيتا یگانه فراز تبریز

53 در 70 سانتی‌متر - 53 رنگ

355 در 468 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 595,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سماور طلایی یگانه فراز تبریز

67 در 48 سانتی‌متر - 76 رنگ

450 در 320 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي قديم یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 97 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سفره ايراني یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 102 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 685,000 تومان