۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

نخ و نقشه تابلو فرش رسم عاشقي یگانه فراز تبریز

60 در 74 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 437,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق سرخ پوستي یگانه فراز تبریز

57 در 81 سانتی‌متر - 61 رنگ

381 در 541 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو  فرش آذرخش یگانه فراز تبریز

58 در 84 سانتی‌متر - 101 رنگ

390 در 562 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 443,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه عروس یگانه فراز تبریز

156 در 107 سانتی‌متر - 116 رنگ

1050 در 717 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيانوزن یگانه فراز تبریز

209 در 153 سانتی‌متر - 175 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,580,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرنسس یگانه فراز تبریز

126 در 77 سانتی‌متر - 128 رنگ

845 در 520 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 830,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهريه یگانه فراز تبریز

104 در 72 سانتی‌متر - 145 رنگ

700 در 486 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 160 رنگ

500 در 699 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 628,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تدارك عروسي یگانه فراز تبریز

64 در 89 سانتی‌متر - 113 رنگ

430 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 628,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرايش عروس یگانه فراز تبریز

76 در 104 سانتی‌متر - 169 رنگ

510 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 639,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه یگانه فراز تبریز

159 در 102 سانتی‌متر - 146 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص پريا یگانه فراز تبریز

156 در 93 سانتی‌متر - 156 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونيز یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پايكوبي یگانه فراز تبریز

107 در 73 سانتی‌متر - 133 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 638,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح تاب باز یگانه فراز تبریز

57 در 85 سانتی‌متر - 66 رنگ

380 در 573 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 440,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محفل شعر خواني یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 114 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملكه چيتاها یگانه فراز تبریز

64 در 79 سانتی‌متر - 87 رنگ

430 در 532 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 448,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملك سليمان یگانه فراز تبریز

149 در 99 سانتی‌متر - 89 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو طرح شاعر جوان بزرگ یگانه فراز تبریز

156 در 109 سانتی‌متر - 135 رنگ

1050 در 730 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
پرفروش
قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز کوچک یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 126 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه خواهر یگانه فراز تبریز

71 در 57 سانتی‌متر - 122 رنگ

480 در 380 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 419,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر گل چين یگانه فراز تبریز

66 در 79 سانتی‌متر - 125 رنگ

440 در 530 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز 2 یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 94 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو سيب چين یگانه فراز تبریز

60 در 89 سانتی‌متر - 119 رنگ

400 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 593,000 تومان