۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری طرح فرانسوی

نخ و نقشه تابلو شاعر جوان كوچك یگانه فراز تبریز

104 در 72 سانتی‌متر - 128 رنگ

700 در 485 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ميز پاسور یگانه فراز تبریز

104 در 73 سانتی‌متر - 130 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شانزه ليزه یگانه فراز تبریز

104 در 74 سانتی‌متر - 155 رنگ

700 در 496 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 618,000 تومان
نخ و نقشه شطرنج باز 2 یگانه فراز تبریز

97 در 71 سانتی‌متر - 120 رنگ

650 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بالكن همسايه یگانه فراز تبریز

100 در 75 سانتی‌متر - 118 رنگ

670 در 505 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حياط همسايه يگانه فراز تبريز

124 در 83 سانتی‌متر - 131 رنگ

830 در 560 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 816,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلاس موسيقي يگانه فراز تبريز

104 در 70 سانتی‌متر - 116 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 612,000 تومان