۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری زندگی عشایر

نخ و نقشه تابلو فرش استراحت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 75 رنگ

500 در 348 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پشم ريس یگانه فراز تبریز

63 در 80 سانتی‌متر - 92 رنگ

420 در 540 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

52 در 71 سانتی‌متر - 88 رنگ

350 در 480 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام عشاير یگانه فراز تبریز

52 در 66 سانتی‌متر - 115 رنگ

350 در 443 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 394,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چشمه یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 346 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زنان عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 56 سانتی‌متر - 96 رنگ

600 در 375 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 441,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچ عشاير یگانه فراز تبریز

89 در 58 سانتی‌متر - 91 رنگ

600 در 390 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 469,000 تومان