۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری آیات قرانی

نخ و نقشه تابلو فرش الله

54 در 89 سانتی‌متر - 13 رنگ

360 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

89 در 45 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

88 در 45 سانتی‌متر - 52 رنگ

590 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 413,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قل هو الله

100 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

670 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 452,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

64 در 40 سانتی‌متر - 48 رنگ

430 در 270 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 348,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

104 در 37 سانتی‌متر - 40 رنگ

700 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 441,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

54 در 89 سانتی‌متر - 58 رنگ

364 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 422,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

97 در 52 سانتی‌متر - 57 رنگ

650 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

79 در 45 سانتی‌متر - 59 رنگ

530 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ظهور

104 در 74 سانتی‌متر - 67 رنگ

700 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 489,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش وان يكاد

85 در 46 سانتی‌متر - 75 رنگ

568 در 311 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوثر

98 در 49 سانتی‌متر - 60 رنگ

660 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 432,000 تومان