۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

92 در 63 سانتی‌متر - 91 رنگ

620 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد کوچک یگانه فراز تبریز

48 در 67 سانتی‌متر - 75 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل لاله طولي یگانه فراز تبریز

52 در 69 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

42 در 89 سانتی‌متر - 66 رنگ

280 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 439,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شيپوري یگانه فراز تبریز

72 در 49 سانتی‌متر - 74 رنگ

482 در 331 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل وحشي یگانه فراز تبریز

82 در 58 سانتی‌متر - 96 رنگ

550 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل منقل یگانه فراز تبریز

74 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

500 در 365 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي وحشي یگانه فراز تبریز

89 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

600 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 471,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

42 در 59 سانتی‌متر - 77 رنگ

280 در 398 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 334,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ياسمن یگانه فراز تبریز

45 در 58 سانتی‌متر - 60 رنگ

300 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 333,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

48 در 69 سانتی‌متر - 74 رنگ

320 در 460 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي لاله ريخته یگانه فراز تبریز

52 در 39 سانتی‌متر - 63 رنگ

350 در 260 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و تار یگانه فراز تبریز

80 در 54 سانتی‌متر - 94 رنگ

537 در 362 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش يك سبد گل یگانه فراز تبریز

92 در 67 سانتی‌متر - 96 رنگ

620 در 453 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 471,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 65 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و بلبل یگانه فراز تبریز

45 در 61 سانتی‌متر - 56 رنگ

303 در 408 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 341,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

54 در 78 سانتی‌متر - 82 رنگ

362 در 527 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آنتيك یگانه فراز تبریز

49 در 66 سانتی‌متر - 103 رنگ

330 در 445 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آفتابگردان یگانه فراز تبریز

67 در 50 سانتی‌متر - 77 رنگ

448 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد لاله ها یگانه فراز تبریز

39 در 39 سانتی‌متر - 59 رنگ

280 در 280 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 308,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل ريخته یگانه فراز تبریز

116 در 60 سانتی‌متر - 103 رنگ

780 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 512,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

40 در 57 سانتی‌متر - 59 رنگ

271 در 380 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت گلها یگانه فراز تبریز

57 در 71 سانتی‌متر - 76 رنگ

380 در 474 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 400,000 تومان