۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

نخ و نقشه تابلو فرش گل سبد یگانه فراز تبریز

45 در 59 سانتی‌متر - 69 رنگ

300 در 397 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 353,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بارگل یگانه فراز تبریز

97 در 68 سانتی‌متر - 123 رنگ

650 در 455 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هديه یگانه فراز تبریز

89 در 62 سانتی‌متر - 89 رنگ

600 در 415 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 486,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان حصيري یگانه فراز تبریز

79 در 55 سانتی‌متر - 80 رنگ

530 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 433,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي آراسته یگانه فراز تبریز

85 در 63 سانتی‌متر - 83 رنگ

570 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 477,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دسته گل یگانه فراز تبریز

33 در 49 سانتی‌متر - 69 رنگ

220 در 330 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 291,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهاي رنگارنگ یگانه فراز تبریز

51 در 70 سانتی‌متر - 97 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل اركيده یگانه فراز تبریز

46 در 58 سانتی‌متر - 63 رنگ

310 در 390 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 353,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رنگي یگانه فراز تبریز

74 در 53 سانتی‌متر - 73 رنگ

500 در 355 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نازگل یگانه فراز تبریز

56 در 76 سانتی‌متر - 96 رنگ

378 در 512 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل شقايق یگانه فراز تبریز

82 در 60 سانتی‌متر - 84 رنگ

550 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله یگانه فراز تبریز

89 در 66 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 440 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالي یگانه فراز تبریز

48 در 63 سانتی‌متر - 66 رنگ

320 در 420 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 381,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل رز یگانه فراز تبریز

45 در 60 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 359,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گلدان یگانه فراز تبریز

52 در 73 سانتی‌متر - 67 رنگ

350 در 488 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل یگانه فراز تبریز

52 در 43 سانتی‌متر - 58 رنگ

350 در 290 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 325,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله سفيد یگانه فراز تبریز

42 در 30 سانتی‌متر - 71 رنگ

280 در 200 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 280,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روشنا یگانه فراز تبریز

45 در 77 سانتی‌متر - 111 رنگ

300 در 516 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داوودی رنگی یگانه فراز تبریز

67 در 51 سانتی‌متر - 90 رنگ

450 در 345 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز زرد یگانه فراز تبریز

50 در 67 سانتی‌متر - 79 رنگ

334 در 450 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 391,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و انگور یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوه یگانه فراز تبریز

53 در 74 سانتی‌متر - 95 رنگ

355 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دسته گل یگانه فراز تبریز

67 در 54 سانتی‌متر - 69 رنگ

450 در 360 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 74 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان