نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری گل و گلدان

نخ و نقشه تابلو فرش سبد پر گل یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 88 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شيشه اي یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 108 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز قرمز یگانه فراز تبریز

42 در 63 سانتی‌متر - 27 رنگ

300 در 450 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 515,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينا یگانه فراز تبریز

45 در 63 سانتی‌متر - 76 رنگ

320 در 450 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 545,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل در چمن زار یگانه فراز تبریز

42 در 59 سانتی‌متر - 74 رنگ

300 در 420 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي رو ميزي یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 70 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش ستايش یگانه فراز تبریز

63 در 46 سانتی‌متر - 102 رنگ

450 در 330 گره - رج‌شمار 50

پرفروش
قیمت: 565,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و قوري یگانه فراز تبریز

70 در 49 سانتی‌متر - 110 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چيدمان گلها یگانه فراز تبریز

56 در 37 سانتی‌متر - 74 رنگ

400 در 262 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش سفيد زيبا یگانه فراز تبریز

48 در 66 سانتی‌متر - 85 رنگ

340 در 470 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شكيل یگانه فراز تبریز

50 در 71 سانتی‌متر - 92 رنگ

360 در 510 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 625,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش آرامش یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 68 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شميم یگانه فراز تبریز

46 در 62 سانتی‌متر - 68 رنگ

330 در 440 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 550,000 تومان
نخ و نقشه  تابلو فرش گلهاي زيبا یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 101 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
پرفروش
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آبي یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 98 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاطره یگانه فراز تبریز

59 در 45 سانتی‌متر - 112 رنگ

420 در 320 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 510,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آفتابگردان یگانه فراز تبریز

49 در 70 سانتی‌متر - 75 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تك رز يگانه فراز تبريز

42 در 58 سانتی‌متر - 65 رنگ

300 در 415 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان بهاري يگانه فراز تبريز

42 در 56 سانتی‌متر - 80 رنگ

300 در 400 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلچين لاله ها يگانه فراز تبريز

39 در 53 سانتی‌متر - 63 رنگ

280 در 380 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز كوچك يگانه فراز تبريز

21 در 28 سانتی‌متر - 23 رنگ

150 در 200 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 138,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان تنهایی

49 در 69 سانتی‌متر - 95 رنگ

350 در 490 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شقایق قرمز

42 در 60 سانتی‌متر - 76 رنگ

299 در 429 گره - رج‌شمار 50

آماده
قیمت: 485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید

42 در 70 سانتی‌متر - 106 رنگ

298 در 503 گره - رج‌شمار 50

قیمت: 570,000 تومان