۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری منظره

نقشه تابلو فرش باغ گیلاس

89 در 49 سانتی‌متر - 52 رنگ

600 در 330 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه و جنگل یگانه فراز تبریز

74 در 50 سانتی‌متر - 60 رنگ

500 در 333 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازگشت یگانه فراز تبریز

79 در 58 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 391 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 418,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران كوچك یگانه فراز تبریز

67 در 52 سانتی‌متر - 55 رنگ

450 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاییزان یگانه فراز تبریز

119 در 60 سانتی‌متر - 85 رنگ

800 در 400 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درياچه یگانه فراز تبریز

92 در 68 سانتی‌متر - 102 رنگ

621 در 456 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 452,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذرگاه بهاري یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 56 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه كوهي یگانه فراز تبریز

77 در 51 سانتی‌متر - 97 رنگ

520 در 340 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل یگانه فراز تبریز

89 در 52 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 442,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار یگانه فراز تبریز

89 در 62 سانتی‌متر - 72 رنگ

600 در 416 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 456,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پس از باران بزرگ یگانه فراز تبریز

79 در 54 سانتی‌متر - 99 رنگ

530 در 360 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 412,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رود روان یگانه فراز تبریز

89 در 49 سانتی‌متر - 79 رنگ

600 در 326 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه چوبي یگانه فراز تبریز

74 در 46 سانتی‌متر - 35 رنگ

500 در 306 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 398,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صفاي بهاري یگانه فراز تبریز

52 در 37 سانتی‌متر - 61 رنگ

350 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برگ ريزان یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 42 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درخت و رود یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 64 رنگ

500 در 352 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه بهاري یگانه فراز تبریز

74 در 52 سانتی‌متر - 87 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 411,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگي روستايي یگانه فراز تبریز

79 در 46 سانتی‌متر - 77 رنگ

530 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آب راه كوهستان یگانه فراز تبریز

89 در 46 سانتی‌متر - 84 رنگ

600 در 310 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 431,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كوچه باغ باراني یگانه فراز تبریز

60 در 37 سانتی‌متر - 70 رنگ

400 در 250 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 320,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش كلبه جنگلي یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 73 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 338,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره بهاري یگانه فراز تبریز

60 در 42 سانتی‌متر - 65 رنگ

400 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 327,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گذر كنار رود یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 92 رنگ

453 در 280 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 339,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش منظره توماس یگانه فراز تبریز

67 در 42 سانتی‌متر - 66 رنگ

450 در 280 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 338,000 تومان