نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری منظره

نقشه تابلو فرش منظره پل جنگلی

85 در 45 سانتی‌متر - 83 رنگ

570 در 300 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 615,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره رود و باغ

74 در 52 سانتی‌متر - 52 رنگ

500 در 350 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 630,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره غروب در کوهستان

82 در 55 سانتی‌متر - 92 رنگ

550 در 370 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 650,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره باغچه پدر بزرگ

49 در 32 سانتی‌متر - 47 رنگ

330 در 217 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 315,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره میهمان

60 در 36 سانتی‌متر - 51 رنگ

400 در 245 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 410,000 تومان
نقشه تابلو فرش منظره فصل شکار

82 در 45 سانتی‌متر - 74 رنگ

550 در 300 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 595,000 تومان