۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش گرماي عشق یگانه فراز تبریز

125 در 89 سانتی‌متر - 106 رنگ

840 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه دلنواز یگانه فراز تبریز

119 در 81 سانتی‌متر - 155 رنگ

800 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 779,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي یگانه فراز تبریز

89 در 64 سانتی‌متر - 110 رنگ

600 در 430 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 491,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

83 در 125 سانتی‌متر - 125 رنگ

560 در 840 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 828,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نياز نوازش یگانه فراز تبریز

87 در 111 سانتی‌متر - 85 رنگ

582 در 746 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 759,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهه محبت یگانه فراز تبریز

59 در 89 سانتی‌متر - 98 رنگ

393 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 482,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه یگانه فراز تبریز

57 در 86 سانتی‌متر - 94 رنگ

380 در 580 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 473,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطوفت یگانه فراز تبریز

119 در 80 سانتی‌متر - 123 رنگ

800 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 768,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور یگانه فراز تبریز

104 در 71 سانتی‌متر - 181 رنگ

700 در 480 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 552,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نواي ني یگانه فراز تبریز

137 در 98 سانتی‌متر - 171 رنگ

917 در 655 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 961,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوي بهار یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 123 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستاره یگانه فراز تبریز

82 در 122 سانتی‌متر - 53 رنگ

550 در 820 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 760,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ساز ساقي یگانه فراز تبریز

115 در 82 سانتی‌متر - 112 رنگ

770 در 550 گره - رج‌شمار 47

آماده
پرفروش
قیمت: 691,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

62 در 89 سانتی‌متر - 128 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مينياتور یگانه فراز تبریز

134 در 89 سانتی‌متر - 161 رنگ

900 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 932,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلبانگ یگانه فراز تبریز

63 در 89 سانتی‌متر - 148 رنگ

424 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر یگانه فراز تبریز

52 در 74 سانتی‌متر - 128 رنگ

350 در 500 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو یگانه فراز تبریز

106 در 149 سانتی‌متر - 130 رنگ

714 در 1000 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شكوفه صبگاهي یگانه فراز تبریز

85 در 130 سانتی‌متر - 108 رنگ

570 در 870 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 785,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش در گلزار هستي یگانه فراز تبریز

104 در 149 سانتی‌متر - 135 رنگ

700 در 1000 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,080,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش یگانه فراز تبریز

74 در 104 سانتی‌متر - 98 رنگ

500 در 700 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاكدامني يوسف یگانه فراز تبریز

86 در 113 سانتی‌متر - 155 رنگ

580 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 703,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قافله عمر یگانه فراز تبریز

55 در 74 سانتی‌متر - 16 رنگ

370 در 500 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مي نوش

67 در 94 سانتی‌متر - 64 رنگ

450 در 632 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 487,000 تومان