۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری مینیاتور

نخ و نقشه تابلو فرش رقص طاووس

61 در 89 سانتی‌متر - 161 رنگ

408 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 493,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زیستن

62 در 89 سانتی‌متر - 122 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 498,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شگفتن

57 در 89 سانتی‌متر - 133 رنگ

381 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 476,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مینیاتور سما

64 در 89 سانتی‌متر - 96 رنگ

429 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 505,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه صبا

70 در 89 سانتی‌متر - 99 رنگ

473 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 522,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رنج نیک فرجام

62 در 89 سانتی‌متر - 132 رنگ

417 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 498,000 تومان