۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری تک چهره

نخ و نقشه تابلو فرش دختر كرد یگانه فراز تبریز

52 در 81 سانتی‌متر - 96 رنگ

350 در 545 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 408,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر انتظار یگانه فراز تبریز

60 در 80 سانتی‌متر - 64 رنگ

400 در 540 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق ديدار یگانه فراز تبریز

50 در 67 سانتی‌متر - 74 رنگ

337 در 450 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نگاه آشنا یگانه فراز تبریز

56 در 89 سانتی‌متر - 114 رنگ

377 در 600 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر ماه یگانه فراز تبریز

57 در 79 سانتی‌متر - 100 رنگ

380 در 533 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دي ويا یگانه فراز تبریز

55 در 82 سانتی‌متر - 86 رنگ

370 در 550 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 429,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پيرمرد یگانه فراز تبریز

42 در 54 سانتی‌متر - 68 رنگ

280 در 365 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 320,000 تومان