۰۴۱ ۳۴۲۱ ۵۹۷۶ ۰۹۱۴ ۴۲۲ ۰۴۲۹ ۳۰۰۰۱۲۳۰۳۷

نخ و نقشه تابلو فرش طرح های ویژه با تعداد ابریشم بالا

نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری بزم خسرو پرويز

156 در 104 سانتی‌متر - 105 رنگ

1050 در 700 گره - رج‌شمار 47

پرفروش
قیمت: 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری میهمانی

156 در 113 سانتی‌متر - 160 رنگ

1050 در 760 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,225,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ با 40 رنگ ابریشم

191 در 128 سانتی‌متر - 152 رنگ

1280 در 860 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,540,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن با 42 رنگ ابریشم

209 در 153 سانتی‌متر - 189 رنگ

1400 در 1029 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روز گردش با 31 رنگ ابریشم

72 در 89 سانتی‌متر - 149 رنگ

485 در 600 گره - رج‌شمار 47

آماده
قیمت: 680,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه با 39 رنگ ابریشم

159 در 102 سانتی‌متر - 167 رنگ

1070 در 686 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص پریا با 35 رنگ ابریشم

156 در 93 سانتی‌متر - 178 رنگ

1050 در 625 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پایکوبی با 30 رنگ ابریشم

107 در 73 سانتی‌متر - 148 رنگ

720 در 492 گره - رج‌شمار 47

قیمت: 710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملک سلیمان با 36 رنگ ابریشم

149 در 99 سانتی‌متر - 107 رنگ

1000 در 666 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 1,135,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسور باز کوچک با 28 رنگ ابریشم

104 در 73 سانتی‌متر - 146 رنگ

700 در 490 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 685,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلاس موسیقی با 31 رنگ ابرشم

104 در 70 سانتی‌متر - 136 رنگ

700 در 473 گره - رج‌شمار 47

آماده‌سازی
قیمت: 692,000 تومان